Longest thread on the forum


#1

Let’s make it.

Post anything but keep it going

pls


#2

The best way to accomplish this is to make everyone post IRL pictures of themselves and have the rest make rude comment about it.


#3

W/e as long as this thread becomes the longest thread on the forum.

Thanks for starting it off.


#4

requesting lock


#5

not going to happen sorry buddy


#6

#7

[quote=“Jmood, post:6, topic:545156”][quote author=drubrkletern link=topic=664038.msg4438477#msg4438477 date=1405816528]
requesting c•ck
[/quote][/quote]


#8

contributing


#9

one post never mattered.


#10

wat


#11

#12

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum venenatis adipiscing nunc, quis adipiscing massa vulputate nec. Maecenas odio massa, cursus scelerisque elit et, mollis aliquet nibh. Proin adipiscing non ante non tempus. Ut pellentesque cursus risus, a ultricies elit vehicula ut. Nam non magna lorem. Donec in quam eget enim lobortis feugiat. Praesent imperdiet sagittis justo, id sollicitudin justo luctus at. Nunc consectetur diam diam, eu pulvinar magna hendrerit id. Donec aliquam arcu vitae molestie cursus. Etiam in ornare arcu. Morbi metus purus, porta vitae eros a, iaculis ultricies massa. Morbi semper facilisis lacus ullamcorper condimentum. Donec pretium dui a mi iaculis, vel ornare ipsum fermentum. In vitae venenatis risus. Curabitur tempus ante tellus, hendrerit adipiscing mauris volutpat vitae. Maecenas at dignissim tortor, sed tempus turpis.

Aenean aliquam porta sapien id hendrerit. Integer scelerisque nibh vitae justo venenatis, in blandit felis placerat. Sed a molestie quam. Phasellus luctus auctor vestibulum. Maecenas eget urna quis magna mollis sodales. Sed in sollicitudin massa. Quisque commodo enim vestibulum mauris pulvinar, a aliquam magna rhoncus.

Cras tellus nulla, dignissim nec gravida eu, tempus quis arcu. Etiam nec tortor ligula. Sed ac ornare diam, vitae tempor neque. Phasellus suscipit libero aliquam consectetur fermentum. Morbi tempus lorem purus, nec lacinia purus lobortis sit amet. Pellentesque sed aliquet turpis. Nunc pulvinar et nunc nec bibendum. In hac habitasse platea dictumst. Proin tincidunt fermentum pellentesque. Curabitur sed tempus mi. Nunc eget dolor nibh.

Nam et felis sapien. Nam suscipit malesuada lacus, ut commodo lacus. Ut cursus orci vitae est laoreet convallis. Cras libero urna, commodo vulputate urna quis, rutrum venenatis dui. Integer auctor, erat eget auctor varius, lectus quam lacinia nisl, quis ornare tortor tellus a dui. Cras consectetur tortor lacus, ut faucibus felis dapibus sed. Nullam gravida ante nulla, non ullamcorper nibh ornare nec. Integer vel condimentum nulla, eget rutrum libero. Quisque lectus quam, mattis vitae ligula eget, molestie adipiscing purus. Curabitur tortor felis, gravida at malesuada quis, ultricies a nisi. Nulla non diam ultrices, iaculis nunc eu, mattis sem. Proin eleifend iaculis sem, placerat vehicula augue. Aliquam tincidunt quam eu nulla euismod, ac auctor leo lobortis. Ut dignissim purus velit, et porta enim ullamcorper quis. Phasellus nec libero euismod, commodo lectus eu, laoreet nunc. Mauris non pulvinar sem, in tempor enim.

Nunc molestie libero eu nibh dignissim, vel ultrices nunc volutpat. Aliquam erat volutpat. Etiam a neque eu diam auctor imperdiet. Duis accumsan massa sit amet egestas dictum. Vivamus tincidunt pulvinar augue eu luctus. Donec consequat dolor nec felis malesuada congue. Praesent tincidunt venenatis tincidunt. Donec lobortis nisi enim, nec blandit leo accumsan nec. Sed viverra feugiat odio in pharetra. Aenean fermentum tortor nec ipsum semper dignissim. Donec nibh enim, dictum in ornare vel, rutrum a lorem. Donec sit amet eros quis nunc iaculis tincidunt nec in nisl. Phasellus in sapien placerat, rhoncus risus eu, viverra odio. Duis tristique justo et ultrices tempus.

Etiam ac sollicitudin justo, sit amet vehicula magna. Integer vehicula mauris velit, at pulvinar mi sagittis quis. Suspendisse ac porttitor odio, ac molestie est. In tristique urna ut ligula pulvinar tristique. Maecenas ultricies tempor odio, sed fermentum lacus rutrum nec. Nunc sed lorem magna. Integer blandit nisi sit amet nibh mollis fermentum. Aliquam viverra, est et sagittis adipiscing, enim mauris ornare risus, quis pulvinar tellus quam et ipsum. Morbi interdum diam vitae interdum fringilla. Donec dictum ligula lobortis ligula vehicula, ac faucibus velit malesuada. Morbi ut iaculis magna. Nulla in dolor ornare, gravida est ac, rhoncus nibh. Nunc sed nibh pharetra, cursus lectus nec, malesuada turpis. Sed hendrerit rutrum nunc ut ullamcorper.

Aenean placerat, risus sit amet vehicula scelerisque, mi mi blandit augue, vitae ultricies quam dolor at elit. Etiam placerat, sem ac aliquet laoreet, elit elit dignissim neque, vitae ornare orci lacus vel nunc. Sed condimentum est urna, id bibendum arcu rhoncus non. Nullam interdum dapibus consequat. Phasellus eu porta sapien. Aliquam vel massa varius, interdum massa sit amet, venenatis urna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum eleifend pharetra dictum. Aenean vel facilisis augue, sed dignissim justo. Morbi iaculis non neque blandit faucibus. Donec ultricies metus id dolor bibendum, vehicula elementum est vestibulum. Integer vitae lacus convallis felis ullamcorper condimentum.

Etiam posuere dictum magna ornare accumsan. Nulla nisl purus, aliquam in imperdiet at, venenatis eu leo. Quisque in purus enim. Phasellus aliquet justo et lorem venenatis, vel adipiscing leo condimentum. Nunc a quam condimentum, rhoncus leo id, tristique justo. Curabitur laoreet egestas nibh a lobortis. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.


#13

dfkasdfkj fkdjfksdjiajfenpa odnapdjnehfpEIF hsidhfkeah kdhk. Am i rite?!


#14

Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylprolylarginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginylleucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminyllysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparaginylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylvalylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspartylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylglycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginylarginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginylisoleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylarginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylthreonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylvalylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucyltyrosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylasparaginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylserylalanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreonylprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysylisoleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysyltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreonylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylseryltryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisoleucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucylglutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasparaginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylglutamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspartylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglutamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphenylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparaginylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglutamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanylasparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamylaspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvalyltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartylleucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparaginylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhistidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylarginyllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolylleucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutaminylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthreonylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglutaminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreonylisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylalanylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutaminylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucylglutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucylleucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalanylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylserylvalylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminylleucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylphenylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethionyllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylarginylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyllysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglutamylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylvalylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylphenylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminylisoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyllysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparaginylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthreonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamylvalylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalylisoleucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylthreonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspartylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylasparaginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparaginylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthreonylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanylleucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylserylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucylasparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethionylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutamylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspartylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonylglutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylvalylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylglutaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutaminylarginylvalylprolylvalylmethionylaspartylalanylglutaminyltyrosyllysylisoleucylisoleucylthreonyllysylthreonylalanylhistidylleucylisoleucylthreonyllysylglutamylserylprolylglutaminylglutamylglutamylglycyllysylglutamylmethionylphenylalanylalanylthreonylmethionylseryllysylleucyllysylglutamylglutaminylleucylthreonyllysylvalyllysylglutamylcysteinyltyrosylserylprolylleucylleucyltyrosylglutamylserylglutaminylglutaminylleucylleucylisoleucylprolylleucylglutamylglutamylleucylglutamyllysylglutaminylmethionylthreonylserylphenylalanyltyrosylaspartylserylleucylglycyllysylisoleucylasparaginylglutamylisoleucylisoleucylthreonylvalylleucylglutamylarginylglutamylalanylglutaminylserylserylalanylleucylphenylalanyllysylglutaminyllysylhistidylglutaminylglutamylleucylleucylalanylcysteinylglutaminylglutamylasparaginylcysteinyllysyllysylthreonylleucylthreonylleucylisoleucylglutamyllysylglycylserylglutaminylserylvalylglutaminyllysylphenylalanylvalylthreonylleucylserylasparaginylvalylleucyllysylhistidylphenylalanylaspartylglutaminylthreonylarginylleucylglutaminylarginylglutaminylisoleucylalanylaspartylisoleucylhistidylvalylalanylphenylalanylglutaminylserylmethionylvalyllysyllysylthreonylglycylaspartyltryptophyllysyllysylhistidylvalylglutamylthreonylasparaginylserylarginylleucylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylglutamylserylarginylalanylglutamylleucylglutamyllysylvalylleucylarginylisoleucylalanylglutaminylglutamylglycylleucylglutamylglutamyllysylglycylaspartylprolylglutamylglutamylleucylleucylarginylarginylhistidylthreonylglutamylphenylalanylphenylalanylserylglutaminylleucylaspartylglutaminylarginylvalylleucylasparaginylalanylphenylalanylleucyllysylalanylcysteinylaspartylglutamylleucylthreonylaspartylisoleucylleucylprolylglutamylglutaminylglutamylglutaminylglutaminylglycylleucylglutaminylglutamylalanylvalylarginyllysylleucylhistidyllysylglutaminyltryptophyllysylaspartylleucylglutaminylglycylglutamylalanylprolyltyrosylhistidylleucylleucylhistidylleucyllysylisoleucylaspartylvalylglutamyllysylasparaginylarginylphenylalanylleucylalanylserylvalylglutamylglutamylcysteinylarginylthreonylglutamylleucylaspartylarginylglutamylthreonyllysylleucylmethionylprolylglutaminylglutamylglycylserylglutamyllysylisoleucylisoleucyllysylglutamylhistidylarginylvalylphenylalanylphenylalanylserylaspartyllysylglycylprolylhistidylhistidylleucylcysteinylglutamyllysylarginylleucylglutaminylleucylisoleucylglutamylglutamylleucylcysteinylvalyllysylleucylprolylvalylarginylaspartylprolylvalylarginylaspartylthreonylprolylglycylthreonylcysteinylhistidylvalylthreonylleucyllysylglutamylleucylarginylalanylalanylisoleucylaspartylserylthreonyltyrosylarginyllysylleucylmethionylglutamylaspartylprolylaspartyllysyltryptophyllysylaspartyltyrosylthreonylserylarginylphenylalanylserylglutamylphenylalanylserylseryltryptophylisoleucylserylthreonylasparaginylglutamylthreonylglutaminylleucyllysylglycylisoleucyllysylglycylglutamylalanylisoleucylaspartylthreonylalanylasparaginylhistidylglycylglutamylvalyllysylarginylalanylvalylglutamylglutamylisoleucylarginylasparaginylglycylvalylthreonyllysylarginylglycylglutamylthreonylleucylseryltryptophylleucyllysylserylarginylleucyllysylvalylleucylthreonylglutamylvalylserylserylglutamylasparaginylglutamylalanylglutaminyllysylglutaminylglycylaspartylglutamylleucylalanyllysylleucylserylserylserylphenylalanyllysylalanylleucylvalylthreonylleucylleucylserylglutamylvalylglutamyllysylmethionylleucylserylasparaginylphenylalanylglycylaspartylcysteinylvalylglutaminyltyrosyllysylglutamylisoleucylvalyllysylasparaginylserylleucylglutamylglutamylleucylisoleucylserylglycylseryllysylglutamylvalylglutaminylglutamylglutaminylalanylglutamyllysylisoleucylleucylaspartylthreonylglutamylasparaginylleucylphenylalanylglutamylalanylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylhistidylhistidylglutaminylglutaminyllysylthreonyllysylarginylisoleucylserylalanyllysyllysylarginylaspartylvalylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylalanylglutaminylalanylglutaminylglutaminylglycylglutamylglycylglycylleucylprolylaspartylarginylglycylhistidylglutamylglutamylleucylarginyllysylleucylglutamylserylthreonylleucylaspartylglycylleucylglutamylarginylserylarginylglutamylarginylglutaminylglutamylarginylarginylisoleucylglutaminylvalylthreonylleucylarginyllysyltryptophylglutamylarginylphenylalanylglutamylthreonylasparaginyllysylglutamylthreonylvalylvalylarginyltyrosylleucylphenylalanylglutaminylthreonylglycylserylserylhistidylglutamylarginylphenylalanylleucylserylphenylalanylserylserylleucylglutamylserylleucylserylserylglutamylleucylglutamylglutaminylthreonyllysylglutamylphenylalanylseryllysylarginylthreonylglutamylserylisoleucylalanylvalylglutaminylalanylglutamylasparaginylleucylvalyllysylglutamylalanylserylglutamylisoleucylprolylleucylglycylprolylglutaminylasparaginyllysylglutaminylleucylleucylglutaminylglutaminylglutaminylalanyllysylserylisoleucyllysylglutamylglutaminylvalyllysyllysylleucylglutamylaspartylthreonylleucylglutamylglutamylaspartylisoleucyllysylthreonylmethionylglutamylmethionylvalyllysylthreonyllysyltryptophylaspartylhistidylphenylalanylglycylserylasparaginylphenylalanylglutamylthreonylleucylserylvalyltryptophylisoleucylthreonylglutamyllysylglutamyllysylglutamylleucylasparaginylalanylleucylglutamylthreonylserylserylserylalanylmethionylaspartylmethionylglutaminylisoleucylserylglutaminylisoleucyllysylvalylthreonylisoleucylglutaminylglutamylisoleucylglutamylseryllysylleucylserylserylisoleucylvalylglycylleucylglutamylglutamylglutamylalanylglutaminylserylphenylalanylalanylglutaminylphenylalanylvalylthreonylthreonylglycylglutamylserylalanylarginylisoleucyllysylalanyllysylleucylthreonylglutaminylisoleucylarginylarginyltyrosylglycylglutamylglutamylleucylarginylglutamylhistidylalanylglutaminylcysteinylleucylglutamylglycylthreonylisoleucylleucylglycylhistidylleucylserylglutaminylglutaminylglutaminyllysylphenylalanylglutamylglutamylasparaginylleucylarginyllysylisoleucylglutaminylglutaminylserylvalylserylglutamylphenylalanylglutamylaspartyllysylleucylalanylvalylprolylisoleucyllysylisoleucylcysteinylserylserylalanylthreonylglutamylthreonyltyrosyllysylvalylleucylglutaminylglutamylhistidylmethionylaspartylleucylcysteinylglutaminylalanylleucylglutamylserylleucylserylserylalanylisoleucylthreonylalanylphenylalanylserylalanylserylalanylarginyllysylvalylvalylasparaginylarginylaspartylserylcysteinylvalylglutaminylglutamylalanylalanylalanylleucylglutaminylglutaminylglutaminyltyrosylglutamylaspartylisoleucylleucylarginylarginylalanyllysylglutamylarginylglutaminylthreonylalanylleucylglutamylasparaginylleucylleucylalanylhistidyltryptophylglutaminylarginylleucylglutamyllysylglutamylleucylserylserylphenylalanylleucylthreonyltryptophylleucylglutamylarginylglycylglutamylalanyllysylalanylserylserylprolylglutamylmethionylaspartylisoleucylserylalanylaspartylarginylvalyllysylvalylglutamylglycylglutamylleucylglutaminylleucylisoleucylglutaminylalanylleucylglutaminylasparaginylglutamylvalylvalylserylglutaminylalanylserylphenylalanyltyrosylseryllysylleucylleucylglutaminylleucyllysylglutamylserylleucylphenylalanylserylvalylalanylseryllysylaspartylaspartylvalyllysylmethionylmethionyllysylleucylhistidylleucylglutamylglutaminylleucylaspartylglutamylarginyltryptophylarginylaspartylleucylprolylglutaminylisoleucylisoleucylasparaginyllysylarginylisoleucylasparaginylphenylalanylleucylglutaminylserylvalylvalylalanylglutamylhistidylglutaminylglutaminylphenylalanylaspartylglutamylleucylleucylleucylserylphenylalanylserylvalyltryptophylisoleucyllysylleucylphenylalanylleucylserylglutamylleucylglutaminylthreonylthreonylserylglutamylisoleucylserylisoleucylmethionylaspartylhistidylglutaminylvalylalanylleucylthreonylarginylhistidyllysylaspartylhistidylalanylalanylglutamylvalylglutamylseryllysyllysylglycylglutamylleucylglutaminylserylleucylglutaminylglycylhistidylleucylalanyllysylleucylglycylserylleucylglycylarginylalanylglutamylaspartylleucylhistidylleucylleucylglutaminylglycyllysylalanylglutamylaspartylcysteinylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylglutamylglutamylalanylserylglutaminylvalylvalylglutamylarginylarginylglutaminylleucylalanylleucylserylhistidylleucylalanylglutamylphenylalanylleucylglutaminylserylhistidylalanylserylleucylserylglycylisoleucylleucylarginylglutaminylleucylarginylglutaminylthreonylvalylglutamylalanylthreonylasparaginylserylmethionylasparaginyllysylasparaginylglutamylserylaspartylleucylisoleucylglutamyllysylaspartylleucylasparaginylaspartylalanylleucylglutaminylasparaginylalanyllysylalanylleucylglutamylserylalanylalanylvalylserylleucylaspartylglycylisoleucylleucylseryllysylalanylglutaminyltyrosylhistidylleucyllysylisoleucylglycylserylserylglutamylglutaminylarginylthreonylserylcysteinylarginylalanylthreonylalanylaspartylglutaminylleucylcysteinylglycylglutamylvalylglutamylarginylisoleucylglutaminylasparaginylleucylleucylglycylthreonyllysylglutaminylserylglutamylalanylaspartylalanylleucylalanylvalylleucyllysyllysylalanylphenylalanylglutaminylaspartylglutaminyllysylglutamylglutamylleucylleucyllysylserylisoleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutamylarginylthreonylaspartyllysylglutamylarginylleucyllysylglutamylprolylthreonylarginylglutaminylalanylleucylglutaminylglutaminylarginylleucylarginylvalylphenylalanylasparaginylglutaminylleucylglutamylaspartylglutamylleucylasparaginylserylhistidylglutamylhistidylglutamylleucylcysteinyltryptophylleucyllysylaspartyllysylalanyllysylglutaminylisoleucylalanylglutaminyllysylaspartylvalylalanylphenylalanylalanylprolylglutamylvalylaspartylarginylglutamylisoleucylasparaginylarginylleucylglutamylvalylthreonyltryptophylaspartylaspartylthreonyllysylarginylleucylisoleucylhistidylglutamylasparaginylglutaminylglycylglutaminylcysteinylcysteinylglycylleucylisoleucylaspartylleucylmethionylarginylglutamyltyrosylglutaminylasparaginylleucyllysylserylalanylvalylseryllysylvalylleucylglutamylasparaginylalanylserylserylvalylisoleucylvalylthreonylarginylthreonylthreonylisoleucyllysylaspartylglutaminylglutamylaspartylleucyllysyltryptophylalanylphenylalanylseryllysylhistidylglutamylthreonylalanyllysylasparaginyllysylmethionylasparaginyltyrosyllysylglutaminyllysylaspartylleucylaspartylasparaginylphenylalanylthreonylseryllysylglycyllysylhistidylleucylleucylserylglutamylleucyllysyllysylisoleucylhistidylserylserylaspartylphenylalanylserylleucylvalyllysylthreonylaspartylmethionylglutamylserylthreonylvalylaspartyllysyltryptophylleucylaspartylvalylserylglutamyllysylleucylglutamylglutamylasparaginylmethionylaspartylarginylleucylarginylvalylserylleucylserylisoleucyltryptophylaspartylaspartylvalylleucylserylthreonylarginylaspartylglutamylisoleucylglutamylglycyltryptophylserylasparaginylasparaginylcysteinylvalylprolylglutaminylmethionylalanylglutamylasparaginylisoleucylserylasparaginylleucylaspartylasparaginylhistidylleucylarginylalanylglutamylglutamylleucylleucyllysylglutamylphenylalanylglutamylserylglutamylvalyllysylasparaginyllysylalanylleucylarginylleucylglutamylglutamylleucylhistidylseryllysylvalylasparaginylaspartylleucyllysylglutamylleucylthreonyllysylasparaginylleucylglutamylthreonylprolylprolylaspartylleucylglutaminylphenylalanylisoleucylglutamylalanylaspartylleucylmethionylglutaminyllysylleucylglutamylhistidylalanyllysylglutamylisoleucylthreonylglutamylvalylalanyllysylglycylthreonylleucyllysylaspartylphenylalanylthreonylalanylglutaminylserylthreonylglutaminylvalylglutamyllysylphenylalanylisoleucylasparaginylaspartylisoleucylthreonylthreonyltryptophylphenylalanylthreonyllysylvalylglutamylglutamylserylleucylmethionylasparaginylcysteinylalanylglutaminylasparaginylglutamylthreonylcysteinylglutamylalanylleucyllysyllysylvalyllysylaspartylisoleucylglutaminyllysylglutamylleucylglutaminylserylglutaminylglutaminylserylasparaginylisoleucylserylserylthreonylglutaminylglutamylasparaginylleucylasparaginylserylleucylcysteinylarginyllysyltyrosylhistidylserylalanylglutamylleucylglutamylserylleucylglycylarginylalanylmethionylthreonylglycylleucylisoleucyllysyllysylhistidylglutamylalanylvalylserylglutaminylleucylcysteinylseryllysylthreonylglutaminylalanylserylleucylglutaminylglutamylserylleucylglutamyllysylhistidylphenylalanylserylglutamylserylmethionylglutaminylglutamylphenylalanylglutaminylglutamyltryptophylphenylalanylleucylglycylalanyllysylalanylalanylalanyllysylglutamylserylserylaspartylarginylthreonylglycylaspartylseryllysylvalylleucylglutamylalanyllysylleucylhistidylaspartylleucylglutaminylasparaginylisoleucylleucylaspartylserylvalylserylaspartylglycylglutaminylseryllysylleucylaspartylalanylvalylthreonylglutaminylglutamylglycylglutaminylthreonylleucyltyrosylalanylhistidylleucylseryllysylglutaminylisoleucylvalylserylserylisoleucylglutaminylglutamylglutaminylisoleucylthreonyllysylalanylasparaginylglutamylglutamylphenylalanylglutaminylalanylphenylalanylleucyllysylglutaminylcysteinylleucyllysylaspartyllysylglutaminylalanylleucylglutaminylaspartylcysteinylalanylserylglutamylleucylglycylserylphenylalanylglutamylaspartylglutaminylhistidylarginyllysylleucylasparaginylleucyltryptophylisoleucylhistidylglutamylmethionylglutamylglutamylarginylphenylalanylasparaginylthreonylglutamylasparaginylleucylglycylglutamylseryllysylglutaminylhistidylisoleucylprolylglutamyllysyllysylasparaginylglutamylvalylhistidyllysylvalylglutamylmethionylphenylalanylleucylglycylglutamylleucylleucylalanylalanylarginylglutamylserylleucylaspartyllysylleucylserylglutaminylarginylglycylglutaminylleucylleucylserylglutamylglutamylglycylhistidylglycylalanylglycylglutaminylglutamylglycylarginylleucylcysteinylserylglutaminylleucylleucylthreonylserylhistidylglutaminylasparaginylleucylleucylarginylmethionylthreonyllysylglutamyllysylleucylarginylserylcysteinylglutaminylvalylalanylleucylglutaminylglutamylhistidylglutamylalanylleucylglutamylglutamylalanylleucylglutaminylserylmethionyltryptophylphenylalanyltryptophylvalyllysylalanylisoleucylglutaminylaspartylarginylleucylalanylcysteinylalanylglutamylserylthreonylleucylglycylseryllysylaspartylthreonylleucylglutamyllysylarginylleucylserylglutaminylisoleucylglutaminylaspartylisoleucylleucylleucylmethionyllysylglycylglutamylglycylglutamylvalyllysylleucylasparaginylmethionylalanylisoleucylglycyllysylglycylglutamylglutaminylalanylleucylarginylserylserylasparaginyllysylglutamylglycylglutaminylarginylvalylisoleucylglutaminylthreonylglutaminylleucylglutamylthreonylleucyllysylglutamylvalyltryptophylalanylaspartylisoleucylmethionylserylserylserylvalylhistidylalanylglutaminylserylthreonylleucylglutamylserylvalylisoleucylserylglutaminyltryptophylasparaginylaspartyltyrosylvalylglutamylarginyllysylasparaginylgluta


#15

^ so close.


#16

It’s part of the chemical name of titin. cbf to edit it and make it break to the new line and what not. The full (chemical) name is 189k characters.


#17

seriously?

OT: keep dis shit goin


#18

[quote=“Limits, post:17, topic:545156”]seriously?

OT: keep dis shit goin[/quote]
Yeah seriously.
http://www.geekologie.com/2012/11/20/titin.txt
Full word.


#19

spam


#20

Oh whoa [3x]

You know you love me, I know you care
Just shout whenever, and I’ll be there
You are my love, you are my heart
And we will never ever ever be apart

Are we an item? Girl, quit playing
We’re just friends, what are you saying?
Say there’s another and look right in my eyes
My first love broke my heart for the first time
And I was like…

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
Like baby, baby, baby oooh
I thought you’d always be mine (mine)

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
Like baby, baby, baby oooh
I thought you’d always be mine (mine)

Oh, for you I would have done whatever
And I just can’t believe we ain’t together
And I wanna play it cool, but I’m losin’ you
I’ll buy you anything, I’ll buy you any ring
And I’m in pieces, baby fix me
And just shake me 'til you wake me from this bad dream
I’m going down, down, down, down
And I just can’t believe my first love won’t be around

And I’m like
Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
Like baby, baby, baby oooh
I thought you’d always be mine (mine)

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
Like baby, baby, baby oooh
I thought you’d always be mine (mine)

[Ludacris:]
Luda! When I was 13, I had my first love,
There was nobody that compared to my baby
And nobody came between us or could ever come above
She had me going crazy, oh, I was star-struck,
She woke me up daily, don’t need no Starbucks.
She made my heart pound, it skipped a beat when I see her in the street and
At school on the playground but I really wanna see her on the weekend.
She knows she got me dazing cause she was so amazing
And now my heart is breaking but I just keep on saying…

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
Like baby, baby, baby oooh
I thought you’d always be mine (mine)

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
Like baby, baby, baby oooh
I thought you’d always be mine (mine)

I’m gone (Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah)
Now I’m all gone (Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah)
Now I’m all gone (Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah)
Now I’m all gone (gone, gone, gone…)
I’m gone